Wft basis examen oefenen

Wft basisOefenvragen Wft basis

De betekenis van Wft is Wet op het financieel toezicht. De wetgeving waarmee het uitgebreide stelsel van toezicht op financiële ondernemingen dat we in Nederland kennen (toezicht op banken, verzekeraars, e.d.) is geregeld. Om als adviseur binnen de financiële wereld actief te kunnen zijn moet je in veel gevallen beschikken over het Wft diploma, waardoor je de deskundigheid en professionaliteit kunt aantonen. Via oefentoets.com kun je gratis de oefenvragen en oefenexamens Wft basis maken, waardoor je het Wft diplma makkelijker kunt behalen.

 

Wft basis oefenvragen

Gratis Wft oefenvragen maken via oefentoets.com. De oefenvragen zijn per hoofdstuk opgenomen, zodat jij per onderdeel kunt toetsen of je de lesstof beheerst. Bij het maken van de oefentoetsen kan je per vraag het antwoord aanvinken en vervolgens krijg je direct te zien of het juiste antwoord is gegeven.

Oefenvragen Wft basis

 

Wft basis oefenexamen

Bij de proefexamens moet je 20 examenvragen beantwoorden binnen een tijdslimiet van 30 minuten. Als je 80% van de vragen juist hebt beantwoord heb je een voldoende behaald en vervolgens kun je de uitslag van het oefenexamen bekijken. Lees de uitslag van de oefenexamens rustig door en ga vervolgens bekijken welke lesstof je moet herhalen. Schrijf eventueel op een bladje welke lesstof jij nog onvoldoende beheerst, zodat je de samenvatting of het studieboek op dit onderdelen nog een rustig doorleest.

Oefenexamens Wft basis

 

Wft basis samenvatting

Het studieboek Wft basis bestaat uit ruim 300 pagina’s pittige lesstof, waardoor je ruim 65 uur studiebelasting zult hebben bij het kritisch doornemen van het boek. Wil jij deze studietijd verminderen, omdat je al praktijkervaring hebt of heb jij een andere reden dan kun je de de samenvatting Wft aanschaffen. De samenvatting Wft basis is gebaseerd op de officiële lesstof van NIBE-svv, zodat je de volledige informatie beknopt doorneemt. Met de samenvatting kun jij de lesstof eenvoudig en snel leren, zodat je daarna de gratis oefenvragen en oefenexamens kunt maken. Met de samenvatting en de oefenexamens ben jij goed voorbereid op het Wft examen!

Samenvatting Wft basis

 

Waarom WFT?

De kredietcrisis van 2007 leert ons dat het financiële systeem erg kwetsbaar kan zijn. Financiële problemen bij een instelling kunnen overslaan op een andere instelling, waaruit de verwevenheid van de instellingen en met name de banken en verzekeraars is gebleken. De kredietcrisis begon op de Amerikaans huizenmarkt en sloeg over op de financiële instelling, omdat huiseigenaren de hypotheeklasten niet meer konden voldoen. Het gevolg was dat banken massaal de uitstaande leningen (met als onderpand de woningen die in waarde waren gedaald) moesten afboeken. De risico’s waren voor veel banken en verzekeraars niet inzichtelijk. Dit kwam ook doordat hypotheken werden herverpakt in securities en werden verhandelt met in sommige gevallen zelfs een tripple A status. De verliezen liepen uiteindelijk op in de miljarden euro’s, waardoor het uit monde in een wereldwijde crisis.

Toegevoegde waarde Wft

De Wet op het Financieel Toezicht zorgt voor het financieel toezicht waardoor:
1. de stabiliteit van het financiële systeem is gewaarborgd;
2. de financiële markten efficiënt werken;
3. consumenten beschermd wordt tegen een faillissement of ontoelaatbaar gedrag van financiële instellingen.

 

Wft basis opleiding

Tijdens de Wft basis opleiding wordt de Wet op het financieel toezicht behandeld en daarnaast de hoofdlijnen burgerlijk recht. Er is aandacht voor het belastingrecht waarbij specifiek wordt ingegaan op de loon- en inkomstenbelastingen. Een zijstap naar het erfrecht en huwelijksvermogensrecht wordt tevens genomen.

Een financieel adviseur is goed geïnformeerd over de financiële producten die verkrijgbaar zijn op de markt, zoals spaarproducten, beleggingsproducten, levensverzekeringen, hypotheken, kredieten en het pensioen.
De opleiding Wft basis is verplicht voor alle medewerkers binnen de financiële advisering die direct klant contact hebben, zodat ze de klant optimaal en onafhankelijk kunnen bedienen. Een goed advies en het voldoen aan de vakbekwaamheidseisen staat vandaag de dag hoog in het vaandel binnen de financiële sector. Met het diploma Wft adviseur basis is het aantoonbaar dat aan de vakbekwaamheidseisen is voldaan. Start nu met de opleiding Wft basis.

De opleiding Wft basis duurt ongeveer 6 maanden en neemt ongeveer 65 studie-uren in beslag. Dit betekent dat je ongeveer 2 á 3 uur per week moet studeren om je diploma in slechts 6 maanden te behalen. Na het voltooien van de opleiding bezit je de noodzakelijke basiskennis en vaardigheden.

Wft basis thuisstudie

Meer inhoud opleiding Wft basis

Tijdens de opleiding komen economische, juridische en fiscale aspecten aan bod en is er aandacht voor de financiële dienstverlening het het toezicht door de AFM en DNB. In de volgende twee paragrafen op deze pagina wordt er dieper ingegaan op het toezicht van de AFM en DNB, zodat je al een indruk krijgt van wat dit precies inhoud en wat de doelstellingen zijn.

De basiskennis die een Wft adviseur dient te hebben is de wijze waarop de distributie van financiële producten plaatsvindt, de wijze waarop de consumentenberscherming is geregeld en daarnaast de wijze waarop de klachteninstituten functioneren.

In de basisopleiding wordt ingegaan op het consumentenkrediet, sparen, hypotheken en beleggen. Van belang is dat een financieel deskundige in staat is om dergelijke producten op basis van een klant- en risicoprofiel te kunnen aanbieden aan de klanten, waardoor er een onafhankelijk advies tot stand komt.

Tot slot komt het intakegesprek aan bod, zodat de adviseur de klant direct op de juiste wijze kan helpen of doorverwijzen. De eerste stappen van het klantgesprek bestaan uit het vaststellen van de identiteit van de klant en het uitvoeren van de standaardcontroles. Bovenaan staat in de advisering de integriteit, deskundigheid en onafhankelijkheid.

 

De Nederlandsche Bank en Wft

De Nederlandsche Bank (DNB) is belast met het prudentieel toezicht, systeemtoezicht en integriteitstoezicht.
Prudentieel toezicht
Het prudentieel toezicht is vastgelegd in de Wft en is het toezicht houden op de financiële gezondheid van de financiële instellingen. De DNB monitort de solvabiliteit en liquiditeit. Deze ratio’s geven aan in hoeverre een financiële instelling in staat is haar financiële verplichtingen na te komen. Een klant moet hier op kunnen vertrouwen.
De DNB houdt toezicht op individuele instelling maar ook op het hele financiële stelsel. Bij een probleem kan het overslaan op andere instelling of sectoren (denk aan de kredietcrisis).

Capital Requirements Directive

Capital Requirements Directive (CRD) = verwant met Basel III. Het CRD is het prudentieel toezicht vanuit de Europese Unie. Ook van toepassing voor Nederlandse banken.
Solvency II = Europees prudentieel toezicht voor verzekeraars.
CRD en solvency II zijn met elkaar verbonden. De nationale toezichthouders kunnen beide bij richtlijnen zelf rekening houden met lokale omstandigheden.

 

De wet op het financieel toezicht en de AFM

Autoriteit financiële markten (AFM)

De AFM is een zelfstandige overheidsinstelling die toezicht houdt op de financiële sector. Dit toezicht van de AFM is gedragstoezicht op aanbieders van financiële producten en de adviseurs. Daarnaast de bemiddelaars en mogelijk andere partijen die betrokken zijn bij financiële producten, zoals accountants. De AFM valt onder de verantwoordelijkheid van de minister van Financiën. Het doel van de AFM is het bevorderen van een ordelijke en transparante markt en bescherming van de consument.

Gedragstoezicht

De AFM houdt gedragstoezicht op de financiële instellingen. Dit heeft ten doel consumentenbescherming verbeteren en het vertrouwen in de financiële sector vergroten.

Het gedragstoezicht heeft betrekking op de markten van betalen, sparen, lenen, beleggen en verzekeren. Dit betekent dat ook dat er toezicht is door de AFM op het gedrag van partijen op de financiële markten.

 

Drie operationele doelstellingen AFM

Toegang financiële markten vergroten.
Goede werking financiële markten bevorderen.
Vertrouwen financiële markten borgen.

De operationele doelstelling dienen om de economie als geheel te beschermen.

Speerpunten AFM

Van belang zijn integriteit, transparantie, adequate informatieverstrekking en gelijkwaardigheid.
Gedragstoezicht van de AFM houdt onder andere in:

Inmenging bij fraude- en witwaspraktijken.
Verstrengeling zakelijk en persoonlijke belangen bij financiële instellingen.
Handel met voorkennis.

Niet naleven van de zorg- en informatieplicht en het tijdig, juist en volledig informeren.

 

Wat is identificatie volgens de Wft en Wwft

De Wet ter voorkoming van witwassen en financiering terrorisme (Wwft) en de Wet op het financieel toezicht (Wft) stellen eisen ten aanzien van identificatie en verificatie.

Identificatie is verplicht op basis van de Wwft en kan worden uitgevoerd door middel van een geldig legitimatiebewijs.

Paspoort, Identiteitskaart, Identiteitskaart van een ander EU land, rijbewijs, rijbewijs van ander EU land, reisdocument voor vluchtelingen en vreemdelingen of geldig verblijfsdocument.

Verificatie is het controleren van de gegevens op het legitimatiebewijs met de werkelijkheid, waardoor er een aantal controles uitgevoerd moeten worden.

Handtekening controle en de pasfoto vergelijken met de persoon voor hem, daarnaast controle op echtheid van het document en de geldigheid.

Afgeleide identificatie is dat een bank de identificatie van een andere bank gebruikt (of andere financiële instelling).

 • De klant moet een kopie legitimatiebewijs opsturen.
 • De storting moet vanaf de bank plaatsvinden waar al een identificatie heeft plaatsgevonden.

Betrouwbaarheid document:

 • Controle in VIS, Verificatie Informatie Systeem

In dit systeem staan gestolen en vermiste legitimatiebewijzen.

 • Controle echtheidskenmerken met bijvoorbeeld scanapparaat.

 

Wat is een klantprofiel?

Kan de klant geaccepteerd worden door de bank en is er vervolgens geen risico op bijvoorbeeld witwassen of financiering terrorisme. De vragen die een bankmedewerker zou moeten stellen zijn:

Waarvoor is de rekening nodig?, Wie gebruikt de rekening?, Welke soort betalingen worden gedaan?, Wie ontvangen vanaf de betaalrekening?

De Wwft aanscherping is een gevolg van het terrorisme in Europa, waardoor geldstromen beter in beeld zijn.

Het Europese parlement heeft de vierde antiwitwasrichtlijn aangescherpt (vervolgens wordt de Wwft hierop aangepast).

Minder mogelijkheden vereenvoudigd cliëntenonderzoek.

Politiek Prominent Persoon (PEP) wordt uitgebreid.

Ultimate Benefecial Owner (UBO) register wordt toegepast.

Bevoegdheden handhaving veranderen en boetes worden hoger.

 

Wat is een risicoprofiel?

Het risicoprofiel is met name gericht op betrouwbaarheid en kredietwaardigheid van een persoon, zodat de financiële instellingen en inschatting kan maken van het (betalings)gedrag van de klant.  De controle start met het eigen systeem en de ervaringen met de klant en vervolgens worden externe controles uitgevoerd zoals de EVA en BKR-toets.

EVA = Externe Verwijzing Applicatie = Banken leggen fraude of andere criminele activiteiten vast in dit systeem.

BKR = Bureau Krediet Registratie = Betalingsachterstanden van klanten.

 

Wft basis en het adviesproces

Advies is een specifiek product aan een klant aanbevelen op basis van klantprofiel en risicoprofiel. De Wft-adviesregels gelden vooral voor impactvolle producten, zodat het advies passend en in het belang van de klant is. Het advies past bij omstandigheden op dat moment (good adviceverplichting). Ondanks deze good adviceverplichting kan het voorkomen dat een product afnemen negatief uitpakken en dat dit niet altijd de schuld van de adviseur is.

Bij een execution only (product afsluiten zonder advies) is er geen adviesplicht. Het adviestraject bestaat uit vier stappen. inventarisatiefase, analysefase, adviesfase en nazorgfase.

Adviesregel Wft: Een passend advies sluit aan bij het klantprofiel en het risicoprofiel.

 

Inventarisatiefase

Bij de inventarisatiefase wordt de klantsituatie en klantprofiel in beeld gebracht.

Klantsituatie = Persoonlijke situatie, zoals leeftijd, burgerlijke staat, gezinssamenstelling, opleidingsniveau, beroep. De plannen en toekomst plannen. De financiële gevolgen bij werkeloosheid of arbeidsongeschiktheid.

 

Analysefase

Er wordt op basis van het klantprofiel een analyse gemaakt met mogelijk oplossingen voor “het probleem” of de vraag van de cliënt. Er wordt een vermogensplan opgesteld rekeninghoudend met inflatie, fiscale gevolgen en mogelijk andere factoren. Deze analyse wordt doorgenomen met de cliënt.

 

Adviesfase

De oplossingen die in fase 2 zijn besproken met de klant worden in de adviesfase gekoppeld aan een product. Er kunnen dan ook offertes worden opgevraagd.

 

Nazorg

Dit is de fase waarin de adviseur helpt bij het aanvragen van de producten. Er wordt daarnaast een dienstverleningsovereenkomst getekend waarin de afspraken staan ten tijde van de looptijd van het afgesloten product. Bij wijzigingen van het klantprofiel kan de adviseur tijdig de wijzigingen doorvoeren en de producten hierop aanpassen. Wijzigingen kunnen zijn, echtscheiding, geboorte van een kind, arbeidsongeschikt, werkloos, trouwen, of inkomenswijzigingen.

 

Wft basis studieboek

 1. Doelen bereiken met financiële plannen
 2. Doelen financieren met persoonlijk vermogen
 3. Doelen financieren met vreemd vermogen
 4. Financiële sector in de maatschappij
 5. Hulpmiddelen bij financiële analyse
 6. Financiële behoeften en levensfases
 7. Informatiebronnen voor consumenten
 8. Overeenkomst
 9. Consument en recht
 10. Samenlevingsvormen
 11. Inkomstenbelasting
 12. Fiscale ondersteuning oudedagsvoorziening
 13. Erven en schenken
 14. Transformatiefunctie van banken
 15. Banken en betalingsverkeer
 16. Bancaire risico’s
 17. De verzekeraar als risicodrager
 18. Sociale verzekeringen
 19. Wet werk en zekerheid
 20. Pensioenfondsen en pensioenverzekeraars
 21. Distributiemodellen
 22. Distributie financiële producten
 23. Keuze betaalproducten
 24. Veilig gebruik betaalproducten
 25. Betaalrekening
 26. Europees betalingsverkeer
 27. Spaarmotieven
 28. Spaarvormen en spaarproducten
 29. Banksparen
 30. Beleggingscategorieën
 31. Direct en indirect beleggen
 32. Kredietovereenkomsten
 33. Soorten consumptief krediet
 34. Aanbieders consumptief krediet
 35. Aanvraag consumptief krediet
 36. Bijzonder beheer consumptief krediet
 37. Hypotheekaanvraag
 38. Hypothecaire lening en aflossingsvorm
 39. Hypotheekrecht
 40. Belastingen en eigen woning
 41. De verzekeringsovereenkomst
 42. Aanvraag en acceptatie van de verzekering
 43. Verzekeringspremie en premiebetaling
 44. Schade en uitkering
 45. Verlengen en opzeggen van de verzekering
 46. Bezitsverzekeringen
 47. Motorrijtuigenverzekeringen
 48. Aansprakelijkheid en rechtsbijstand
 49. Zorg- en ongevallenverzekeringen
 50. Levensverzekeringen
 51. Doelen levensverzekering
 52. Werknemerspensioen
 53. Bezitsverzekeringen voor bedrijven
 54. Aansprakelijkheid en rechtsbijstand bedrijven
 55. Inkomensschadeverzekeringen bedrijven
 56. Toezicht
 57. Vergunningsplicht
 58. Bescherming consumenten
 59. Preventie en bestrijding criminaliteit
 60. Wft en financiële producten
 61. Adviesproces