Samenvatting WFT Basis 2017 2018

Samenvatting WFT Basis 2017 2018

De samenvatting WFT basis 2017 2018 is aangepast naar de eindtermen van het CDFD vanaf 1 april 2017. Alle examens vanaf 1 april 2017 worden geëxamineerd op basis van de CDFD gestelde eindtermen. Behaal je Wft basis diploma om je deskundigheid en vakbekwaamheid aan te tonen.

Download de samenvatting WFT basis 2017 2018

De eindtermen beschrijven op hoofdlijnen aan welke criteria een examenkandidaat moet voldoen. In de toetstermen is dat nader gespecificeerd. De examenvragen zijn altijd op de toetstermen gebaseerd. Bij de toetstermen is ook aangegeven of het om een kennis, begrip, professioneel gedrag,  vaardigheid of competentie gaat.

De vaardigheden zijn nog niet opgenomen in de WFT basis samenvatting 2017 2018. Je zult de volgende twee onderdelen separaat moeten beoefenen.

  • Eenvoudige berekeningen maken
  • Contact met (potentiële) klanten leggen

Deze samenvatting bevat alle informatie die benodigd is voor het slagen van de Nibe-SVV.
Het examen is gebaseerd op het toetsen van de eindtermen van het college deskundigheid financiële dienstverlening (CDFD). Alle punten die opgenomen zijn in de eindtermen CDFD zijn verwerkt in deze samenvatting. Je vindt de eindtermen via CDFD.

Samenvatting WFT Basis 2017 2018

Toetstermen Wft basis

Taak 1. Informeren en doorverwijzen van de klant, het aangaan van de financiële relatie

Kennis
1a De persoon baseert de informatieverstrekking in de eerste lijn van de financiële dienstverlening op elementaire kennis van de financiële huishouding van de klant.
1b De persoon baseert zijn informatieverstrekking van spaar- en betaalfaciliteiten op kennis van betaal- en spaarrekeningen met inbegrip van daaraan verbonden spaar- en betaalfaciliteiten en elektronisch geld.

Vaardigheden
2b De persoon beschikt over het vermogen om te rekenen in vereiste situaties.
2b De persoon beschikt over het vermogen om de juiste gegevens voor het (intake)gesprek te inventariseren en te verwerken.

Competenties
3a De persoon demonstreert en/of bewijst dat hij een zakelijk (intake)gesprek kan voeren met de klant.
3b De persoon demonstreert en/of bewijst dat hij de klant kan informeren over financiële diensten, rekening houdend met de verschillende sociaaleconomische en sociaal-culturele kenmerken van de klant.
Taak 2. Beheren van de relatie en het verlenen van service met betrekking tot financiële diensten

Kennis
1c De persoon baseert de informatieverstrekking in de eerste lijn van de financiële dienstverlening op kennis met betrekking tot financieringsmogelijkheden van de klant.
1d De persoon baseert de informatieverstrekking in de eerste lijn van de financiële dienstverlening op kennis van de persoonlijke risico’s van de klant en mogelijke
(verzekerings-)oplossingen.
1e De persoon baseert de informatieverstrekking in de eerste lijn van de financiële dienstverlening op kennis van elementaire relevante verzekeringsbegrippen.
1f De persoon baseert de informatieverstrekking in de eerste lijn van de financiële dienstverlening op kennis van de ordening van en het toezicht op de financiële markt.
1g De persoon baseert de informatieverstrekking in de eerste lijn van de financiële dienstverlening op kennis van relevante en actuele wet- en regelgeving in de
verzekeringssector.

Vaardigheden

2c De persoon beschikt over het vermogen om leads te genereren.
2d De persoon beschikt over het vermogen om informatie vast te leggen, klantdossiers te onderhouden, klant- en productgegevens te registreren en te muteren.

Competenties
3c De persoon demonstreert en/of bewijst dat hij klachten van klanten kan behandelen.
3d De persoon demonstreert en/of bewijst dat hij relaties kan beheren en/of aangaan met betrekking tot het verlenen van financiële diensten, rekening houdend met zeer wisselende klantbehoeften, klantsituaties, wettelijke en organisatorische bevoegdheden.

Algemene vaardigheden – Professioneel gedrag

Vaardigheden
De persoon beschikt over het vermogen om dilemma’s op het gebied van integer handelen in de uitoefening van zijn beroep te analyseren en bespreekbaar te maken:
• dilemma’s inzake serviceverlening en kosten van serviceverlening;
• dilemma’s inzake bevoegdheden en afhandeling van klantvragen;
• dilemma’s inzake situaties (specifiek voor financiële dienstverlening) die wettelijk niet zijn toegestaan;
• dilemma’s inzake situaties (specifiek voor financiële dienstverlening) die maatschappelijk niet wenselijk zijn.

Download de samenvatting WFT basis 2017 2018

Samenvatting WFT Basis 2017 2018