SVH nader toegelicht

In de drank- en horecawet is geregeld dat horecabedrijven, slijterijen en verenigingen die alcohol verkopen aan wettelijke eisen moeten voldoen met betrekking tot sociale hygiëne. Eén van de vereiste is dat er altijd iemand aanwezig moet zijn in het bedrijf met een verklaring van kennis en inzicht sociale hygiëne. Dit kan zijn de ondernemer een leidinggevende maar mag ook een medewerker zijn. Het bedrijf moet in het bezit zijn van een horecavergunning, waarop twee mensen vermeld staan die in het bezit zijn van de verklaring van kennis en inzicht sociale hygiëne. Deze verklaring kan behaald worden door het afleggen van het SVH sociale hygiëne examen. Voor de slijterijen is er een andere examen, waarvan de vragen zijn afgestemd op de slijterijbranche.

SVH sociale hygiëne

Binnen de horeca kan het examen SVH sociale hygiëne vereist worden, zodat aan de eisen van de horecavergunning voldaan kan worden. Maak een gratis proefexamen SVH sociale hygiëne, waardoor je goed voorbereid het examen kunt afleggen en de verklaring sociale hygiëne behaalt.

Proefexamens sociale hygiëne

Samenvatting sociale hygiëne

Wil jij de lesstof van het examen sociale hygiëne zo snel mogelijk leren maak dan gebruik van de samenvatting sociale hygiëne. De samenvatting sluit aan met het officiële studieboek sociale hygiëne, waardoor je alle lesstof wordt behandeld. Wil jij liever het studieboek dan kun je deze voordelig bestellen via de Studystore.

Samenvatting sociale hygiëne

SVH horecaportier

Als je als horecaportier in de horeca wilt werken dan is het SVH horecaportier diploma of een vergelijkbaar diploma verplicht. In een samenwerkingsverband zijn de exameneisen vastgesteld en door de minister van Veiligheid en Justitie goedgekeurd. Veel oefenen voor het examens SVH horecaportier.

Proefexamens horecaportier

Samenvatting horecaportier

Om je goed voor te bereiden op het examen kun je gebruik maken van de samenvatting horecaportier, waardoor je tijd bespaart. De samenvatting bestaat uit slechts 40 pagina's. Wil jij liever het studieboek van 240 pagina's lezen dan kun je deze voordelig bestellen via de Studystore.

Samenvatting horecaportierStichting Vakbekwaamheid Horeca SVH

SVH staat voor Stichting Vakbekwaamheid Horeca en heeft als doelde vakbekwaamheid in de branche te vergroten en daarnaast het onderwijs beter te laten aansluiten met het bedrijfsleven. De SVH kent een uitgebreide structuur, waarmee de kwaliteit wordt gewaarborgd. De examens worden door het SVH ontwikkeld in samenwerking met onderwijs, het bedrijfsleven en de overheden, waardoor er kwaliteitseisen vastgelegd worden. Het SVH heeft vier pijlers waarop de activiteiten zijn gebaseerd.

 1. Examens maken
 2. Studiemateriaal uitgeven (uitgeverij)
 3. Meestertitels (hoogste graad in de horeca)
 4. Expertise centrum (voorlichtingen, branche-onderzoeken, vakpunt)

 


 

SVH register

Als je geslaagd bent voor het examen SVH Sociale Hygiëne, ontvang je gelijktijdig met de resultaatbrief het SVH Diploma Sociale Hygiëne. Ook word je door de LEC-SVH bijgeschreven in het Register Sociale Hygiëne en ontvang je de Verklaring kennis en inzicht sociale hygiëne. Er zijn een aantal diploma's die ook recht geven op de Verklaring kennis en inzicht sociale hygiëne. Lees meer over een bijschrijving in het Register.

Bedrijven en organisaties die alcohol schenken en/of verkopen, dienen volgens de Drank- en Horecawet aan de eis Sociale Hygiëne te voldoen. Daarnaast is het voor iedere horecaondernemer wettelijk verplicht om volgens de zogenaamde ‘Allergenendeclaratie’ te werken en wordt er van horecabedrijven geëist dat er volgens de regels van de Hygiënecode wordt gewerkt.

Diploma kwijt

Als je geslaagd bent voor het sociale hygiëne examen wordt je ingeschreven in het register, waardoor je niet per definitie het diploma nodig hebt. Wil je toch een diploma in bezit hebben terwijl je deze kwijt bent geraakt, dan kun je een nieuw exemplaar tegen betaling opvragen via het SVH.

 

SVH sociale hygiene examen

Als je werkzaam bent in de horeca moet je weten hoe je met klanten om moet gaan, wat je moet doen met dronken gasten en welke wettelijke regels er van toepassing zijn met betrekking tot alcohol schenken. Het sociale hygiene examen bestaat uit 10 onderdelen en zijn gebaseerd op de examen eindtermen van het LEC-SVH.

Het SVH examen bestaat uit 40 multiple-choice vragen die je binnen 40 minuten moet beantwoorden. Als je tenminste een 6 behaalt dan ben je geslaagd voor het sociale hygiene examen. Door te slagen toon je aan dat je vakbekwaam bent om in de horeca te werken waar er alcohol geschonken wordt aan de gasten, waardoor je de verklaring kennis en inzicht sociale hygiëne ontvangt. Na het slagen voor het examen wordt je vervolgens ingeschreven in het register die bijgehouden wordt door de landelijke examen commissie (LEC-SVH). Er moet dan altijd iemand aanwezig in het bedrijf waar alcohol geschonken wordt die in het bezit van de verklaring is. Sociale hygiëne gaat niet alleen over alcohol, maar ook over drugs, gokken, gastvrijheid, wet- en regelgeving in de horeca, het sociaalhygiënisch beleid en arbeidswetgeving. De drank- en horecawet stelt het examen verplicht.

Examenlocaties

De examens worden afgenomen op verschillende locaties in Nederland door middel van computerexamens. Het examen wordt afgenomen in verschillen talen zoals Nederlands, Engels, Noord-Afrikaans-Arabisch, Mandarijn-Chinees en Turks. Indien je geen computerexamen wilt afleggen bestaat de mogelijkheid om een mondeling examen af te leggen.

Sociale hygiene examen

 

SVH sociale hygiene thuistudie

De thuisstudie sociale hygiëne is geschikt voor iedereen die werkzaam is in de horeca, waardoor jij je vakbekwaamheid vergroot. De opleiding is vooral van belang als je werkzaam bent in een horecabedrijf, slijterij of vereniging waar alcohol geschonken wordt en je moet voldoen aan de gestelde eisen volgens de Drank- en horecawet. Er dient altijd tenminste één persoon aanwezig te zijn in een bedrijf die het diploma sociale hygiëne in bezit heeft. De persoon die aanwezig is dient te minste 21 jaar oud te zijn, een verleden van goed gedrag en niet onder curatele te staan, zodat aan de wettelijke eisen wordt voldaan. Het niet voldoen aan de gestelde eisen volgens de Drank- en Horecawet kan boetes tot gevolg hebben..

Volg nu de thuisstudie sociale hygiëne voor slechts € 99,-

Wat komt er aan bod in de opleiding? 

 • ethiek;
 • regelgeving;
 • juridische regels;
 • het opstellen van een eigen sociaal hygiënisch beleid.
 • gesprekken voeren (en dan wel de moeilijke!);
 • communicatie;
 • handelend optreden.
 • veiligheid
 • arbeidsomstandigheden
 • alcohol
 • drugs
 • tabak
 • gokken

 

Waarom sociale hygiëne?

Het samenkomen van mensen en gezelligheid en ontspanning gaat vaak samen met eten en drinken. Teveel alcohol kan op langere termijn schade veroorzaken. Zowel lichamelijke klachten als maatschappelijke problemen. Om dit te voorkomen bestaat ook de Drank- en horecawet. Deze wet stelt eisen aan de kennis van de leidinggevende  op gebied van sociale hygiëne.

Een leidinggevende moet het volgende weten:

 1. Invloed van alcohol op lichaam en geest (en combineren met drugs of medicijnen).
 2. Alcoholmisbruik en de verslaving.
 3. Wet- en regelgeving van alcohol.
 4. Kansspelautomaten en gokverslaving.

Sociale hygiëne is een verplicht hulpmiddel om verantwoord alcohol te schenken. (Verplicht voor leidinggevende)

Eisen leidinggevende horeca en slijterijen

 • De leidinggevende moet tenminste 21 jaar zijn.
 • Geen slecht gedrag vertonen.
 • De leidinggevende mag niet onder curatele staan.

Er moet minimaal één leidinggevende (of medewerker) aanwezig zijn tijdens de openingstijden. Deze leidinggevende moet ook vermeld staan in de horecavergunning.

Horecaportier opleiding

Ben jij niet bang aangelegd en daarnaast ook nog eens gastvrij? Vind jij het leuk om gasten te vermaken en voor hun veiligheid te zorgen, waardoor iedereen een gezellig avond heeft. Volg de opleiding horecaportier voor slechts € 199,-

De arbeidsomstandigheden van de horecaportier

Op basis van de arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) zijn er rechten en plichten van toepassing tussen de werkgevers en werknemers. Van belang is de positie van een horecaportier in de beveiligingsbranche, waardoor zijn rechten en plichten duidelijk zijn. Niet alleen zijn rechten en plichten in formele zin zijn van belang maar ook de daadwerkelijke veiligheid die een horecaportier moet hebben en houden tijdens zijn werk staan hoog in het vaandel.

Sociale vaardigheden

Werken als een horecaportier is meer dan alleen zorgdragen voor de veiligheid van gasten. Een horecaportier staat meestal aan de deur en is daarom het visitekaartje van het horecabedrijf. De horecaportier kan voldoend aan het handhavingsbeleid,  en het deurbeleid en deze goed uit kunnen voeren. Een horecaportier moet dan ook risicogedrag gasten kunnen herkennen en oplossingsgericht te werk gaan, zodat andere gasten geen overlast en zeker geen gevaar oplopen. Met diverse gespreksmodellen in de opleiding worden handige handvatten aangeboden.

Rechts- en wetskennis

Een horecaportier kent globaal de wetgeving omtrent het strafrecht en is bekend met wat een strafbaar feit is en kan beschrijven wanneer een strafbaar gepleegd is en door wie dit is gedaan. Een samenwerking met Politie en de officier van justitie kan hierbij van belang zijn. Als de Bijzondere Wetten worden beschreven wordt duidelijke welke wapens bij de wet verboden wapens zijn en wordt met een fotopresentatie aangegeven hoe deze wapens herkend kunnen worden.

Alcohol en drugs

In de horeca wordt veel alcohol gebruikt en ook regelmatig drugs. Een horecaportier moet herkennen welke gasten teveel gedronken hebben en op welke wijze hier op gereageerd moet worden. Ook is het belangrijk om gasten die drugs gebruiken of verkopen te herkennen. De veiligheid van de andere gasten maar ook van de horecaportier zelf staat hierbij voorop.

Veiligheidspreventie

Een portier weet hoe hij moet handelen bij brand of bij ongevallen, doordat er een standaard stappenplan wordt doorlopen. De veiligheidspreventie behoort tot de kerntaken van een horecaportier en is van wezenlijk belang voor de gasten.

Taken horecaportier

 1. Brandpreventie
 2. Ongevallenpreventie
 3. Bedrijfshulpverlening
 4. Beperkte EHBO

 

Brandpreventie

Brand is een gevaarlijk verschijnsel die veel schade kan aanrichten. Er zijn al verschillende voorbeeld van waar het behoorlijk is misgegaan. Onderschat vuur daarom dan ook niet. De kenmerken van brand zijn:

 • Kleine aanleiding voor een brand (kaars, sigaret etc).
 • Lijkt onschuldig maar grote gevolgen zijn mogelijk.
 • Snel vergrote
 • Veel paniek bij klanten bij brand.

 

De 4 o’s

Onwetendheid = bijvoorbeeld niet goed omgaan met apparatuur.
Onverschilligheid = Sigaretten laten branden.
Onvoorzichtigheid = Aansteken van kaarsen.
Opzet = Aansteken van brand.

Brand ontstaat door zuurstof en brandbare stof in aanraking te laten komen met een ontstekingsbron.

Er zijn drie elementen nodig voor een brand. Een ondernemer is verplicht om aan brandveiligheid te doen. De
eisen staan onder andere in het Bouwbesluit 2012. Schakel hiervoor een deskundige in.
Voor een nachtverblijf voor meer dan 10 personen is een omgevingsvergunning (gemeente) nodig.

Wettelijk voorschriften:

- Brandmeldinstallaties
- Vluchtroutes
- Kooktoestellen en verwarming
- Stoffering in de zaak
- Gebruikte verlichtingen
- Noodverlichting
- Brandhaspels (verplicht brandblusmiddel in elke onderneming) Brandhaspel moet elk jaar gekeurd worden. Een blustoestel elke twee jaar.

 

Brandbeleid

Het brandbeleid is onderdeel van het sociaal hygiënisch beleid. Dit beleid moet ook bij alle

medewerkers bekend zijn (geef voorlichting en instructies).

 

Brandblusmiddelen

Elke horecaonderneming moet blusmiddelen in huis hebben,. De blusmiddelen moeten zichtbaar zijn en makkelijk te gebruiken (geen obstakels in de weg staan). Elke twee jaar moet er gecontroleerd worden of de blusmiddelen voldoende functioneren.

 

Preventieve maatregelen

Dagelijkse brandcontroles

- Zijn de nooduitgangen geopend?
- Vluchtroutes vrij toegankelijk
- Brandwerende deuren gesloten
- Bordjes vluchtroute goed zichtbaar
- Blusmiddelen aanwezig

- Asbakken aanwezig (waar nodig)

 

Reactieve maatregelen

Ontstaat er ondanks de genomen maatregelen toch een brand, dan moet er snel gereageerd worden met een

brandalarmering. Neem geen risico door zelf de brand te blussen, elke seconde telt. Alarmeer direct 112.

Brandmelding:

Geef zoveel mogelijk informatie door:

- Jouw naam.
- Waar de brand is.
- Wat voor bedrijf het is.
- Naam van het bedrijf.
- Adres van het bedrijf.
- Hoe het bedrijf te bereiken is.
- Wat er aan de hand is.
- Wat voor brand.
- Zijn er nog mensen aanwezig.
- Huidige situatie.

 

Brandweer ontvangen

Als horecaportier kan het zijn dat je de brandweer moet begeleiden. Dit betekent dat je de ingangen en nooduitgangen moet aanwijzen. Vervolgens moeten de stand van zaken duidelijk gemaakt worden.

 • Oorzaak brand
 • Bron van de brand (bijv kaars)
 • De route naar de brand
 • Andere mogelijke gevaren
 • Wateraansluitpunten
 • Overhandig sleutel als er ruimten zijn afgesloten

 

Evacuatie

Handel volgens het ontruimingsplan. Dit betekent o.a.

 • Brandalarmering (sirene aanzetten)
 • Nooduitgangen openzetten
 • Medewerkers instructies geven

 

Eigen veiligheid

Eigen veiligheid gaat voor. De risico’s bij een brand zijn groot.

 • Verstikking
 • Steekvlammen
 • Instortingsgevaar
 • Electrocutatie
 • Giftige stoffen inademen

 

Bedrijfshulpverlener (BHV)

Een werkgever is verplicht een bedrijfshulpverlener (BHV) aanwezig te hebben Bij een ongeval verleent de BHV’er als eerste hulp. Ook bij brand of andere noodsituatie weet een BHV’er hoe er gehandeld moet worden.
In de Arbowet staat niet precies hoe een bedrijf om moet gaan met BHV. In de praktijk hebben grotere
bedrijven meerdere BHV’ers die aanwezig zijn. Door een Risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) uit te voeren

wordt een bedrijf zich bewust van de risico’s en aantallen BHV’ers die er nodig zijn.
Een bedrijf met tenminste 40 uur arbeid per week van alle medewerkers bij elkaar opgeteld (dus bijv. drie
medewerkers die ieder 15 uur per week werken = 45 uur = RI&E verplicht!)

AED = defibrillator bij hartproblemen kan een AED apparaat uitkomst bieden!

De horecaportier gebruikt verschillende communicatiemiddelen. Mobiele telefoons, portofoons of waarschuwingssysteem (dan kunnen collega’s zien waar je bent).

 

Beperkte eerste hulp

Deze paragraaf is bedoeld voor horecaportiers zonder EHBO diploma. Beperkte eerste hulp kan zijn.

Bloedneuzen, uitgeslagen tanden, flauwvallen, warmte en verstikking.

De vijf belangrijke vijf punten bij beperkte eerste hulp.

 1. Op gevaar letten = Let op de persoonlijke veiligheid. Instortingsgevaar, wapen etc.
 1. Stel vast wat er is gebeurd of wat iemand mankeert.

Vraag aan slachtoffer of omstanders wat er is gebeurd. Dit kan relevant zijn voor artsen of ambulance personeel.

 1. Stel het slachtoffer gerust

Een slachtoffer kan angstig zijn of andere emoties vertonen. Door verwondingen kan dit erger worden. Stel het slachtoffer dus gerust. Praat met het slachtoffer of houd hem/haar vast. Toon begrip als het slachtoffer agressief is (bijv. als zn tanden uit zn mond liggen).

 1. Zorgen voor hulp

Haal hulp, BHV, EHBO of ambulance.

 1. Hulp verlenen

Blijf bij het slachtoffer totdat er hulp komt. Laat het slachtoffer liggen!

 

Wat moet je doen?

Bloedneus:

Laat het slachtoffer voorover zitten en laat hem/haar de neus snuiten.

Druk de neusvleugels in dicht tegen het neusbeen gedurende 10 minuten. Of laat de persoon dit zelf doen. Rustig loslaten, blijft het bloeden ga naar de huisarts of het ziekenhuis.

Bij uitgeslagen tanden:

Het slachtoffer laten zitten en geruststellen.

Zo snel mogelijk naar de tandarts. Bewaar de tanden in een bekertje met speeksel of melk. Niet in water bewaren!

Bij flauwte:

Het slachtoffer in een koele ruimte laten zitten en gerust stellen. Bij flauwvallen laat je het slachtoffer 10 minuten rustig liggen. Komt het slachtoffer niet bij, dan een deskundige waarschuwen.

Bij warmte:

Het slachtoffer in een koele ruimte laten zitten en gerust stellen. Zout geven en laten drinken. Deskundige hulp inschakelen. Gebruik de “rautek” greep om het slachtoffer te verplaatsen.

Verslikken/stikken:

Je hoort het slachtoffer piepen of rochelen.

Geef drie tot vijf stoten tussen de schouderbladen (terwijl je één schouder vastpakt).

Krijgt het slachtoffer nog geen lucht, gebruik de Heimlich greep (zie rechts). Helpt dit niet en raakt het slachtoffer bewusteloos, direct 112 bellen.

 

SVH