VCA

VCA bepaalt met ruim anderhalf miljoen gediplomeerde professionals en 15.00 gecertificeerde bedrijven de standaard in veilig, gezond en duurzaam werken. De mensen die geïnteresseerd zijn in deze vakgebieden kunnen eigenlijk niet anders dan hun VCA examen(s) halen.

Op deze pagina kunnen zij niet alleen hun examen terugvinden, maar ze kunnen ook deelnemen aan een representatief VCA proefexamen. Maar daar blijft het niet bij, want er zijn ook oefentesten beschikbaar, een basiscursus en handige samenvattingen van de leerstof. Zo zijn alle middelen binnen handbereik.

Geïnteresseerden in deze vakgebieden kunnen eigenlijk niet anders dan hun VCA examen(s) halen. Op deze pagina kunnen zij niet enkel hun examen terugvinden; ze kunnen ook deelnemen aan een representatief VCA proefexamen. Tegelijkertijd zijn er verschillende oefentesten beschikbaar, samen met een basiscursus en handige leerstofsamenvattingen. Zo krijgt de student ineens alle middelen aangereikt voor een geslaagd examen.

Niveau Oefenvragen Proefexamens
Basisveiligheid VCA VCA oefenvragen

VCA proefexamen

VOL VCA VOL VCA oefenvragen VCA Vol proefexamen
VIL VCU VIL VCU oefenvragen VIL VCU proefexamen

Wat is VCA?

VCA staat voor Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers. Het programma bundelt 25 jaar kennis en ervaring uit verschillende industrietakken. Met een VCA certificaat legt een bedrijf de basis voor een veilige en gezonde, dagdagelijkse werksfeer. Het is bedoeld voor ondernemingen die veilig en gezond werken belangrijk vinden en hierin structureel willen investeren. Daarbij wordt dus extra aandacht besteed aan die bedrijfstakken die risicovolle werkzaamheden uitvoeren of in een risicovolle omgeving werken. Er wordt dan in de eerste plaats gedacht aan aannemers van constructie- of onderhoudswerkzaamheden op bouwterreinen of werkplaatsen, in fabrieken en bij installaties.

 

De VCA norm

normIn de praktijk werkt VCA volgens de VCA norm. Dat is een checklist van 12 hoofdstukken, waarin samengevat wordt hoe een bedrijf de verschillende kwesties van Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) regelt. Hierbij worden enerzijds de risico’s op het gebied van veiligheid en gezondheid voor de uitvoerende medewerker in kaart gebracht en beheerst (VCA*); en anderzijds de structuur waarmee deze zaken zijn vastgelegd (VCA**). In het totaal komen de volgende 12 hoofdstukken aan bod:

• VGM-beleid, VGM-organisatie en betrokkenheid van de directie;
• Risicobeheer;
• Opleiding, voorlichting en instructie;
• VGM bewustzijn;
• VGM projectplan;
• Milieuzorg;
• Voorbereiding op noodsituaties;
• VGM inspecties;
• Bedrijfsgezondheidszorg;
• Aanschaf en keuring van materialen, arbeidsmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen;
• Inkoop van diensten;
• Melding, registratie en onderzoek van ongevallen en incidenten.Op welke onderwerpen de nadruk wordt gelegd hangt af van het certificatie niveau van de onderneming in kwestie (zie hieronder). Ook over het verschil tussen VCA* en VCA** kan hieronder meer gelezen worden.

VCA, VCO en VCU certificaat

Aannemersbedrijven tonen hun engagement ten aanzien van de VCA norm met een certificaat. Ook de Uitzendorganisatie (VCU) en Opdrachtgevers (VCO) die met deze bedrijven willen samenwerken hebben zo’n certificaat. Het eerste certificaat wordt toegekend aan opdrachtgevers die het vermogen bewijzen, om samen met hun opdrachtnemer, te werken aan een betere veiligheidscultuur. Op deze manier wordt de samenwerking met VCA gecertificeerde bedrijven ook meteen gestimuleerd en vereenvoudigt. Het VCU certificaat doet vervolgens hetzelfde voor de samenwerking tussen VCA en VCO bedrijven en de uitzendorganisaties.

 

Certificatie procedure

Vooraf aan de certificatie gaat een procedure die in 6 stappen verloopt en waarbij het behaalde certificaat 3 jaar lang geldig blijft. Na 3 jaar moet er dus sowieso een nieuw certificaat worden aangevraagd. De eerste stap naar een certificaat is de wil van de aannemer om het certificaat te verkrijgen. Opdrachtgevers kunnen daarbij al dan niet het certificaat vereisen, hoewel het duidelijk zal zijn dat aannemers er ook meer dan een concurrentieel voordeel uit kunnen halen.

 

Certificatie niveaus

Een tweede stap in de certificatieprocedure is het bepalen van het certificatieniveau van de onderneming. Er zijn er 3, waarvan er al 2 hierboven werden vermeld: VCA* (onderaannemers), VCA** (hoofdaannemers) of VCA Petrochemie. De VCA wijzer helpt bedrijven bij het bepalen van hun niveau en uiteindelijk is het opnieuw de opdrachtgever die beslist welk niveau vereist wordt voor een bepaalde opdracht.

Het voornaamste verschil tussen VCA* en VCA** is dat een VCA** bedrijf ook structureel aandacht moet schenken aan het VGM bewustzijn van de onderneming. Op dit niveau moet men meer:

  • Instructiebijeenkomsten en toolbox meetings houden;
  • Projectplannen schrijven voor projecten met een bepaalde omvang;
  • VGM aspecten met onderaannemers afstemmen;
  • Functioneringsgesprekken voeren waarbij VGM aan de orde komt.

Het VCA Petrochemie certificaat is dan weer speciaal aangepast aan aannemers die werken voor opdrachtgevers uit de chemische en petrochemische sector. Zij hebben doorgaans meer dan 35 operationele hoofdaannemers in dienst en zijn dus relatief groot. Door de snelheid van de sector ontstaan hier ook sneller nieuwe eisen dan bij de andere certificaten. Die voorschriften zijn daarbij in de eerste plaats bedoeld voor raffinaderijen, offshore industrie, procesindustrie, chemische industrie, farmaceutische industrie, en leveranciers van pigment, voedingsingrediënten, cosmetica of andere chemische producten.

sen dan bij de andere certificaten. Die voorschriften zijn daarbij in de eerste plaats bedoeld voor raffinaderijen, offshore industrie, procesindustrie, chemische industrie, farmaceutische industrie, en leveranciers van pigment, voedingsingrediënten, cosmetica of andere chemische producten.

 

VCA

BRZO

Een bijzonder statuut is verder nog weggelegd voor zogenaamde BRZO bedrijven. Dit zijn bedrijven waar grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen aanwezig zijn, hoeveelheden die hoger liggen dan een bepaalde drempelwaarde. Zij vallen zo onder de werking van het Besluit Risico’s Zware Ongevallen uit 2015 (BRZO-2015/Seveso III). In Nederland zijn dit ruim 400 bedrijven te onderscheiden in 2 typen, al naargelang de mate waarin ze de drempelwaarden van de Seveso III richtlijn overschrijden. Men spreekt van lagedrempelinrichting en hogedrempelinrichting.

 

Actieplan

Een derde stap in het certificatieproces is het opstellen van een actieplan met uitvoerbare actiepunten voor de verbetering van het VGM beheersysteem van het bedrijf in kwestie. Dit gebeurt via een nulmeting op basis van de vragenlijst gebruikt voor de bepaling van het certificatieniveau, de VCA checklist. Het actieplan bestaat vervolgens finaal uit de onderdelen van de checklist waaraan het bedrijf nog niet voldoet.

In de vierde stap moeten deze actiepunten uitgevoerd worden. De VCA handleiding biedt hiervoor handige tips en hulpmiddelen aan. Het actieplan moet al in uitvoering zijn wanneer de audit van het VGM beheerssysteem wordt aangevraagd.

 

Certificatie

De VGM audit wordt uitgevoerd door een erkende certificatie instelling. Na een positieve audit wordt het bedrijf gecertificeerd. Dit kan echter slechts gebeuren wanneer de onderneming aan alle eisen voldoet. Elk toegekend certificaat wordt automatisch geregistreerd in het Centraal Certificaten Register. Hier zien bedrijven direct, welk bedrijf beschikt over een certificaat. Wanneer de audit verbeterpunten bloot legt, dan moeten deze eerst aangepakt worden, voordat een bedrijf een nieuwe aanvraag in kan dienen.

 

Hercertificatie

Een zesde en laatste stap is het behouden van het certificaat. Hiervoor moeten bedrijven voldoen aan jaarlijkse, tussentijdse audits om zo een hercertificatie te verkrijgen. Zolang men de audits doorstaat, blijft het lopende certificaat 3 jaar geldig. Worden er tekortkomingen vastgesteld, dan moeten die op 3 maanden tijd worden weggewerkt; zo niet wordt het certificaat ingetrokken. Auditoren, opdrachtgevers en medewerkers mogen van gecertificeerden dus te allen tijde een bewuste en zichtbare uitvoering van de VCA norm verwachten.

 

Wat kost VCA?

De kosten kunnen het beste bepaald worden door een certificatie instelling en deze beoordeeld het per geval. Het geval is wel dat aan alle certificatie kosten zijn verbonden. Het gaat dan enerzijds om de kosten voor het VGM beheerssysteem (instructie, voorlichting, installatie); en anderzijds over de kosten voor het verkrijgen van het certificaat zelf. De betalingen zijn dan ook voor de certificatie instelling en kosten voor de interne begeleiding. Specifiek met betrekking tot het certificaat is de prijs afhankelijk van de volgende factoren:

  • Het type certificaat (VCA, VCO of VCU);
  • Het certificatieniveau (VCA*, VCA** of VCA Petrochemie);
  • De bedrijfsgrootte;
  • De hoeveelheid te certificeren activiteiten;
  • Het niveau van het VGM beheerssysteem.

 

VCA examens

VCA, VCO of VCU gecertificeerde bedrijven werken met VCA, VCO of VCU gediplomeerde mensen. Om bepaalde taken uit te voeren binnen deze bedrijven moet de werknemer dus kennis van de VCA norm aantonen met een diploma. Hiervoor moet hij een VCA examen volbrengen.

Het examen is een officieel landelijk examen, wat is gebaseerd op de eindtermen van de VCA examenbank van het SSVV. In de toets en in de eindtermen worden regelmatig inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd. In de laatste jaren werden er aan de examens, naast de kennisvragen, ook toepassingsgerichte vragen toegevoegd.

Dit examen kan afgenomen worden in verschillende plaatsen en in elke provincie. De uitslag verschijnt ongeveer een week later in het Centraal Diploma Register (https://cdr.ssvv.nl). Personen met een geldig diploma staan in het register en kunnen er, na het invullen van naam en geboortedatum, zien tot wanneer hun diploma geldig is.

 

VCA examens

Binnen de VCA examens onderscheidt men 3 niveaus: B VCA, VOL VCA en VIL VCU. Het eerste niveau is het Basisexamen, meestal bedoeld voor medewerkers van aannemersbedrijven. Het tweede examen is bedoeld voor zelfstandigen of operationeel leidinggevenden. En tenslotte het derde examen is voor medewerkers of leidinggevenden bij een uitzendbureau.

 

Basisveiligheid examen

Het B VCA examen toetst de basiskennis van VGM systemen. De examentijd is maximaal 60 minuten waarin 40 vragen opgelost moeten worden. Iedere vraag is 100 punten waard en minimaal 2580 punten geven recht op het diploma, die vervolgens 10 jaar geldig is. Voor arbeiders in de groenvoorziening is er een aangepast examen, B VCA Groen, waarbij maximaal 20 (van de 40) vragen eigen aan de sector zijn.

VOL VCA examen

VOL staat voor Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden. Dit examen is ook bekend als VCA 2 of VCA VOL. De examentijd is maximaal 75 minuten waarin 70 vragen beantwoord moeten worden. Iedere vraag is 100 punten waard en minimaal 4515 punten geven recht op het diploma, dat 10 jaar geldig is.

 

VIL VCU examen

VIL staat voor Veiligheid voor Intercedenten en Leidinggevenden. De examens dienen voor werknemers van uitzendbureaus die werken van en/of voor gecertificeerde bedrijven. De examentijd bedraagt hier 75 minuten waarin 70 vragen gemaakt moeten worden. Iedere vraag is 100 punten waard waarvan minimaal 4515 punten recht geven op het diploma, dat 10 jaar geldig is.

Hoe Oefentoets.com kan helpen?

Het behalen of vernieuwen van een VCA diploma vergt een goede voorbereiding. Oefentoets.com helpt kandidaten met deze voorbereiding. Dat gebeurt door de VCA types en examenprocedures inzichtelijk te maken, maar ook door het aanbieden van cursussen, samenvattingen, losse examens en een jaarlijks representatief proefexamen, aangepast aan de meest recente toets- en eindtermen (november 2018). De student heeft op deze manier alles op hetzelfde platform en alle middelen die hij/zij nodig heeft voor een succesvolle examen gang.

Zo krijgt de student op een en hetzelfde platform meteen alle middelen aangereikt voor een succesvolle examengang, ongeacht het niveau van het examen. Er kan worden gewend aan de inhoudsvereisten, het kennisniveau en zelfs aan de testomstandigheden.

 

VCA proefexamens en andere hulpmiddelen

De links naar onze proefexamens worden hieronder opgenomen. Bij elk proefexamen is een overzichtelijke samenvatting van de leerstof terug te vinden. Bovendien kan men zich desgewenst ook richten tot onze basiscursus, waarin de materie in verschillende hoofdstukken uitgebreid behandeld worden. Handige vragen per hoofdstuk maken de leerstof stapsgewijs inzichtelijker en tonen de weg naar de leerdoelen die nadere studie vereisen. Het herhaaldelijk oplossen van de vragen verdiept ondertussen ook de theoretische kennis.

 

 

VCA proefexamen 2019

Dat geldt overigens niet minder voor het repeteren van het VCA proefexamen zelf. Veel oefenen zal hier voornamelijk gaan helpen en het indelen van de examentijd en het scheiden van hoofd- en bijzaken zal ook zeker helpen. Het VCA proefexamen 2019 is hier te vinden en garandeert een eerlijk beeld van de studievoortgang. Het stimuleert niet enkel de inhoudsvereisten en het kennisniveau van de proef, maar ook de context van de test, inclusief tikkende tijdklok.

Het VCA proefexamen is zo de best mogelijke manier om de studie te begeleiden en af te ronden. Het is de ultieme voorbereiding op het echte werk. Bovendien zijn de proeven bij Oefentoets.com direct online beschikbaar, waar en wanneer de student maar wil. Zijn er nog vragen of blijft er iets onduidelijk? Dan is de reddingslijn van onze hulpdiensten nooit veraf.

 

 

VCA certificaat