Wat betekent SVH

In dit artikel vind je antwoord op de vraag: wat betekent SVH?

 

De Stichting Vakbekwaamheid Horeca (afgekort: SVH) is een door werkgevers– en werknemersorganisaties in Nederland in het leven geroepen organisatie om de vakbekwaamheid in de horecasector te vergroten. Het vergroten van de vakbekwaamheid wordt gerealiseerd door het maken van examens, het uitgeven van het studiemateriaal, de horecameester opleiden en het expertisecentrum voor student en medewerkers.

De structuur van het SVH

De SVH bestaat uit verschillende onderdelen dit zijn de landelijke examencommissie, de sub examens commissie en de plaatselijke examencommissie. Daarnaast is er een Raad van Toezicht actief, waardoor de kwaliteit van bestuur is gewaarborgd. De Raad van Toezicht bestaat uit voorzitter Sander Allegro, Ben Francooy, Ricardo Winter, Joke Elzenaar en Thijs Merks. Onder de Rvt is de directeur operationeel verantwoordelijke voor het dagelijks bestuur van de SVH.

Sub Examencommissie (SEC)

De verantwoordelijkheid over de inhoud van de examens met betrekking tot inhoud, vorm organisatie en uitvoering is een Sub Examencommissie (SEC) actief, waardoor de kwaliteit van de examens is gewaarborgd. Er zijn drie onderdelen.

  1. SEC Sociale Hygiëne, Horecaportier & Leermeester
  2. SEC Beroepsexamens
  3. SEC Drankenexamens

Branchevaststellingscommissie (BVC)

In de branchevaststellingscommissie (BVC) zijn verschillende partijen actief, waardoor de vakbekwaamheid in de horeca vergroot kan worden. Er zijn partners vanuit de werkgevers, medewerkers, vakbonden en het onderwijs actief in de BVC. In de BVA vindt op globaal niveau de bepaling van de examen eindtermen plaats en vervolgens zal de SVH het examen verder ontwikkelen.

Landelijke examen commissie (LEC)

De landelijke examen commissie (LEC-SVH) stelt vast of mensen een diploma hebben die voldoen aan de gestelde eisen van de drank- en horecawet, zodat er een verklaring kennis en inzicht sociale hygiëne afgegeven kan worden. Tevens is het LEC verantwoordelijk voor de registraties en het bijhouden van het register sociale hygiëne. Op moment dat een kandidaat een examen met goed gevolg heeft afgelegd worden de persoonsgegevens in het register opgenomen, waardoor een extern persoon kan vaststellen of iemand een verklaring SVH in bezit heeft.

De SVH is ISO/IEC 27001:2013 gecertificeerd, waardoor het aantoont dat de informatiebeveiliging met betrekking tot de persoonsgegevens op orde is.

wat betekent SVH

Keyword: wat betekent SVH